Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Aedes afspraak woningbouw

Hulp bij antenneplaatsing: AEDES Antenne Factsheet

Het Bureau Ondersteuning Antenneplaotsing Nederland(60AN), een onderdeel von DKARS, heeft een belangrijk succes geboekt, NO de Vet?higihg Nederlandse Gemeenten heeft ook verehiging .$ümenwëfklrtg ORAkS documerrover antenneplaûtsjng op haar interne netwerk geplaatst. Het' AEOES Antenne Factsheet is daarmee voor eike woningbouwver-


enigîng online toegankelijk.

De afgefopen periode heeft onze BOAN„coôKdinat.0f van Muijlwijk, PA3FXB, druk overieg gevoerd met de juridische dienst van AEOES.

Dit heelt geleid tot het tot stand komen van dit cument. Het document {eidde direct tot succes, zo meidde Jan afgelopen week.

"lk krevg een          van een woningbouwverenlging waar zendamateur a} meer dan           half         rnee de slag wa$. Men   eerst       zaak, Het (Aedes Factsheet' heeft hier een postieve ins%àoed op gehad. Vandaag kteeg de betrokken amateut' alsnog      toestemmëng binnen om een anter:ne te kunnen plaatsen

Het BOAN van OKARS verEeent gratis huFo bij het verkrijgen van toestemming antennepbats;ng- Ti@htaiien amateurs zijn de kaatste tijd gehotpe" met vergunningen en toestea-nmingen voor het pEaatsefi van antenfies, Donateurs die een gift van mini"

25 Euro pec jaar bijdragen komen hiervoor in aanmerking,

Hiercy•lder lekst zoals AEDf.S deze gaat

We{iicht kunnen veeg amateurs hier hun voordeei mee

Corporaties en antenne-instauaties van radiozendamateurs

.SOrn$ htJeJtder• hei' otàhtrekkè}ijk teren radiogofvt?fl. Y)aor moet een corporntie toestaan hij een metershoge onr.eme-instaifDtJe op bij (lp woning plaatst? sinds de komst van mobiele telefonie en internet neemt het OfAhtal zendamateurs af er) zift (:orporatiemedewerkers daat• door vaak onbekend met zufke verzoeken om een antenne.imstajtatje te plaatsen- Dit factsheet beschrijft de uitgangspunten voor een gedegen corporatiebes}ujt,

status van

Het radiozendamateurisme is meer dan een hobby. de camv manicatiekrifigen van rege4gevi6g voor frequentiegebruik en toedefing van frequentieruimte hanteert men de term onderfinge radiogemeenschap technische onderzoekingen, uitgeoede,'0Ì'         zeggen   bevoegde persodje zijn geïntere55eerd fn de radiotechniek, uitsfuitend met


e.'9n persoonlifk oogmerk ert             geldaiiike

0e definitie heeft het           bevoegde personen. Dat houdt in dat ieder moet T.orgen voor een adequaat systeem van opieien exam;neren van personen die radiozendamateur wi\ien worden, In Nedertand realiseert fiet Agentschap Teiecom dìt in samenwerking met de

Het. gebruik van de frequentieruimte vaìt onder het recht van vrije meningsuiting dat is vastgelegd in het Europees Verdrag tot beschetming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (artikel 10 EVRM). Het recht op Vïjheid van men;ngsviting kan beperkt worden door een afweàit-ig met, de Fangen van omwonenden,

Om aan het radioverkeer te kunnen deeEnernen heeft een radiozendamaL'éur 8nt•ennes nodig, Die wefkeft het beste afs ze hoog en wij van obstakels wos-cien opgesteld, Hoge antennes hebben een beter ontvangst- en zeadbereik en pikken bovendien minder storirsg op van iokate 5toorbronnen zoals elektroniscbe apparaten zoals comouters. radiozendarnateur tal daarom vriiweE afrijd streven naar zo hoog mogelijk geplaatste antennes, Maar natuurlijk dat niet onbegreru$d

Vergunningsvtij tot 5 meter hoogte

Binnen het. omgeviifigsrec.ht zijn, kort. gezegd, antenneinstaEatjes tot               maximum var; 5 meter hoogte (boven de grond Of boven het dak) vergunningsvrii*, Dal: Beidt niet voor               bij monumenten of beschermde iEEE*ël bij, Of           ifi#+gaÉe Dat betekent dat veet woningbezittencfe radi0?.endarnat.euts              antefines gewoon op hun kunnen plaatsen.

Maar 5 meter boven het dak is niet erg hoog, Zeker aks er in de omgeving         hoge bomen Ot hoge gebouwen staan dat hat bereik van de antennes negatief beïnv{oeden, Orn die reden zal de serieuze radiozendamatekit- de phaatsing van een mast. over„ wegen- Voor een modale mast ven 1$ é 20 rnet.er hoogte uiteraard wei een omgevinesverger:nEng van de gemeente nodigDaartoe moet de zendamateur een agnvraag indiellen. De gemeente beiciJkt onder andere 9f de aanvraag past binnen de
0e praktijk wijst uit dat er grote verschillen bestaào tussen het bekeid van woningcorporaties. zijn heei tolerant ten van o$aatsing van ant•er'eaes aan en op de woning, terwijE andere corporaties niet wi44en dat de buitenmuur wordt aange• t8St, Natuurlijk meg een corporatie bepaa$de. regels stellen het gebruik van de huurwoning, maar deze regels mogen het ptaatsea van antennes niet geheei onmogefijk maken, staat er strijdigheid met het eerder genoemde EVRM en za} de corporatie, aE$ het tot een gerechtelijke procedure kamt, door de rechter worden gecorrigeerderd


Antenneminstaflatié ptaétsen bij Raagbbuw laagbGluw zijn er grofweg twee scenarko t5 te onderscheiden. ff j$              OF nauwelijks tuin en daarom is het Onmogeüjk om een vrijstnande mast te pEaatsen:


dat geval blijft        montage op het dak. of aan de gevei over- De antenne kan in dat Beval              een schoor"


Of aar}           worden gemonteerd. VI' afspraken worden gemaakt over materiaalgebruik, A•erkte, verwijdering bij vethuizen en verzekenng, zoiaog de anteftfie-instaflat;e niet nneer dag; 5 Ènet•er bo-de gemeente nodig


2, Er is wei tuin waar eert mast past: De corporatie kan voorschrijven dat er een mast geplaatst wordt zodat wordt voorkomen dat er antennas op het dak of aan de. gevel worden gemonteerd. Een betangriike voorwaa(de is wet dat er voldoende ruimte àrl de is benodigde werkzaamheden te richter: voor het plaatsen en gebruiken van de mast. hierbij het experimenteren met. waarbij de mast op de één Ot andere manier benaderbaar moet. C)at; ken een o)tlierbape en kante;bare mast, Een dergelijke mast doorgaans 18 20 metee hoog en daarvoor moet de


(3diozefidôFïì6teLlf bij de gemeente een omgevingsveraan wegen-


Ahtenneinsta1Eatié pEaatsen bEj hoogbouw


Qek       zijfl er twee Scenario's;


De radS02endamateLÈF woont de bovenste verdieping: kan een               de           hel bakkon werden gemonteerd- Als die mast niet meer dan vijf meter boven dak         ì$ gemeente nodig.


andere               i$ het     van         mastje op het dak. Afs bevestigingspunt kan een Wtgebouw of gebr-uikt


Ook kan er een 'non penetratìng mountr op het dak


Deze 0f>EossEne     steeds vaker toegepast {ook door professionals) omdat bil plaatsing van zo'n F rnouût' de antenne vanaf straatniveau niet of neuweiìjks zichtbaa( is en omdat er op geef} enkele wijze geboord en/of geschroefd hoeft te worden de con m structie,2, De radiozendamal'eur woont niet op de bovenste ping; in dit gevat is het plaatsen van een mast aan Ot' baì& kon veei moei}ijker omdat er altijd éen of meer bovengetegçn 'gepasseerd' moeten om bo-s ven het dak uit te met de entennes.


De enige praktische mogelijkheden zijn dan een mastje op het dak of een 'non penetrsting mount* op het dak,


Conchasi@


 1. RadE0zervdarfi$,eurs hebben nodig om activiteiten te kunnen 0Btp}ooien.  Antennes werken het beste aas ze hoog en keis worden opgestedd,

             Voor het plaatsen op of aaa een         woning moet een radiozendòmataur toestemming b ebben van de huurderfeigenaar,

 2. Antenne-insta!la€es van zijn voor de 6$meente vergunnAn85%'fU cen maximumhoogte var: 5 meter boven bet. OF grond,

  VOOf een modale vrijstaande mast van 1$ é 20 meter

  woningbouwcorpor.)tie mag t-egeis hanteren VQQf het het verhuurde, dit tot een totaal antenneveg-bod. Dan ontstaat stviid het recht op vrije me.t'biogsufting en dat weegt Zwaar bli be-

  van de zenclBlTlòte{tp en anderzijds de bevangen var; om-

  21 maart 2016

  Vragen over dit fact$heet kunt u steEEera aan mr. drs- Roeier

  t loten

  is artikeì 5.1-55              de TeiecortÌIYiU1hiç;atie unie

  {ITI))

de met antennedrager, gefiìetef'r va naf de voet, ie«-fian is bevestigd de gevel gemeten het punt waarop de antenne, met antennedrageo het dakviak kruist/ hoger is m" (in bijEage artikel 2, 17 het Besluit aangegeven nod;g is voor de